tỷ lệ khấu hao theo hành động của công ty máy nghiền than