mr patil làm việc nghiền đá trong hội đồng năng suất quốc gia