nhược điểm lớn nhất của khai thác khoáng sản là gì