giải quyết vấn đề rộng rãi về máy nghiền với giải pháp