quặng vàng di động bateman áp dụng trong kimberlite