tầm quan trọng của cốt liệu và quy trình khai thác đá