hoạt động liên tiếp cho ngành công nghiệp khai thác